:: :: 2012 ::

 

SAM_0425 SAM_0427 SAM_0428
SAM_0425
: 803

SAM_0427
: 753

SAM_0428
. : 5
: 1
: 780

SAM_0431 SAM_0432 SAM_0433
SAM_0431
: 741

SAM_0432
: 781

SAM_0433
: 782

SAM_0434 SAM_0436 SAM_0437
SAM_0434
: 757

SAM_0436
: 791

SAM_0437
: 756

SAM_0438 SAM_0439 SAM_0440
SAM_0438
: 743

SAM_0439
: 786

SAM_0440
: 798

SAM_0442 SAM_0444 IMG_3554
SAM_0442
: 783

SAM_0444
: 765

IMG_3554
. : 5
: 2
: 812

: 4
1  2  3  4